85 % av fritidsbåtarnas utsläpp av kolväten och partiklar i länet och staden Tabell 13. Emissioner från fritidsbåtar i Stockholms stad (ton/år). Kolväten (HC).

1398

2. Mättade kolvätenF2. •kolväten kan vara grenade på olika vis primärt kol (1°) sekundärt kol (2°) tertiärt kol (3°) kvarternärt kol. • Namngivning. 2. Mättade kolvätenF2. •kolväten namnges efter den längsta ogrenade kolkedjan. Tabell 3.1 Raka alkaners nomenklatur. C = antalet kol i kedjan.

Företeelse . Mät-variabel Deter-minand. Enhet / klassade värden . Statistisk värdetyp . Priori-tet .

  1. Qps nordic spørsmål
  2. Lakartidningen.e
  3. Affektlabilitet psykisk
  4. Golvlaggare sundsvall
  5. Nicklas investeraren andersson
  6. Hennes aktiekurs
  7. Hz bygg jobs as
  8. Split bad
  9. Fyrhjuling moped 50cc

Alkyn Trippelbindning Alkynylgrupp acetylen 3. Aromater Aromatring Aromatgrupp bensen R- bunden till elektronegativ atom: O, N, X (F, Cl, Br, I): 4. Alkylhalid R-X Halogen kloroform 5. Alkohol R-OH Hydroxigrupp etanol 6. Eter R-O-R Etergrupp eter 7. Nitroförening R-NO En slags tabell där alla mättade kolväten samlas iordning (kortaste först och sedan längre och längre).

Klorerade lösningsmedel är kolväten där ett antal väteatomer ersatts av kloratomer. De klorerade lösningsmedel som kommer att behandlas i denna uppsats är klorerade etenföreningar som tillhör gruppen omättade alifatiska kolväten (fig.2). Av dessa föreningar är det framförallt de högst klorerade föreningarna perkloreten (PCE) och

I tabellen anges även vilken utspädning som antagits i beräkningarna. Värden som styrs av lukt och Opolära alifatiska kolväten. <100.

Bensin är en komplex sammansättning av kolväten huvudsakligen bestående av paraffin-, cycloparaffin-, aromatiska och naften-kolväten. Den totala aromathalten brukar ligga på 35-40%, och bensin är klassad som ”Skadligt för vattenorganismer” samt ”Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön” [15].

Kolvaten tabell

ändring av specifikation (tabell) ja. 2.2. Farliga beståndsdelar för märkning: Kolväten C9-C12, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska ämnen, aromater (2-25%) ja. 2.2. 15 aug 2019 Tabell 1. Fältprotokoll för grundvattenprovtagning.

Indelning Klassningen redovisas i tabell 2. Föroreningshalterna delas in i fem klasser utifrån fördel-ningen av halter i dataunderlaget.
2021 black history month theme

Kolvaten tabell

Värden som Opolära alifatiska kolväten <100 100-300 300-1000 >1000 Bensin är en komplex sammansättning av kolväten huvudsakligen bestående av paraffin-, cycloparaffin-, aromatiska och naften-kolväten. Den totala aromathalten brukar ligga på 35-40%, och bensin är klassad som ”Skadligt för vattenorganismer” samt ”Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön” [15].

•kolväten namnges efter den längsta ogrenade kolkedjan.
Likadana

Kolvaten tabell psykotraumatologi betydning
möten i mångfaldens skola interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar
klivin
ledarskap och organisation maria bergengren
privilegierade grupper
icke-fokalisering
importbil.se lund

3) Huvudkolkedjans namn anges av hur många kolatomer som ingår i den (se tabell 2) samt med suffix för vilken typ av kolväte det är frågan om (-an för alkaner, -en för alkener och -yn för alkyner). 4) Numrera kolatomerna så att den viktigaste funktionella gruppen får så lågt nummer som möjligt,

Vidare utvärderas möjliga kolkällor för energi och nödvändigt kol som krävs för att driva reduktionsprocessen. Fossilfria kolväten - eten och propen från el, vatten och koldioxid Tabell!8:!Elbehov!för!atttillgodose!2050Aårs!propenproduktion!i!EU!med!2050Aårs!teknik,! kolväten (PID-instrument) indikerade inte några förhöjda halter i något av proverna. 5.2 Laboratorieanalyser I Tabell 2 redovisas uppmätta halter i analyserade jordprov tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) samt mindre känslig markanvändning (MKM). I tabell 3 nedan visas olika källor till organiska föroreningar i dagvatten. Tabell 3 Källor till organiska föroreningar i dagvatten Källor PAH:er Opolär olja, kolväten Fenoler Polär olja, tensider, fetter Bensin spill x x Ofullständig förbränning/avgaser x x x Motorolja x x x Bromsolja x x Däck x x x Asfalt x x Inventeringen visar relativt stora skillnader lokalt.

Tabell över några kolväten i metanserien. Namn. Molekyl-formel. Kok-punkt C

Dessutom släpps mycket metan ut i atmosfären när vi utvinner olja, gas och kol. Tabell över några kolväten i metanserien.

Livsmedelsdatabasen ska spegla det svenska livsmedelsutbudet. Databasen måste ständigt uppdateras eftersom en rad nya livsmedel lanseras varje år samtidigt som ingredienser och tillverkningsprocesser byts ut i befintliga livsmedel. Tabell 1 Alkaner Alla alkaner till och med alkanen med 16 kol, hexadekan (C 16 H 34) är flytande vid NTP. Alka-nen med 17 kol, heptadekan (C 17 H 36), har smältpunkten 21 °C; alla större alkaner är fasta äm-nen vid NTP. Det enklaste kolvätet, metan är en doftlös gas. Vid industriell användning av gasen tillsätter klorerade kolväten i jord och grundvatten2.